THE APOSTOLIC FATHERS: by the late J.B.Lightfoot DD., DCL., LL.D. Lord Bishop of Durham. Edited and completed by J.R.Harmer MA. Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, sometime Chaplain to the Bishop. First published Macmillan & Co. 1891. Prepared for katapi by Paul Ingram, 2014.
HOME | Ap.Fathers: contents | Ignatius: intro | symbols | about |

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ


IGNATIUS to the Ephesians


ἸΓΝΑΤΙΟΣ ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέθει θεοῦ πατρὸς πληρώματι, τῇ προωρισμένῃ πρὸ αἰώνων εἶναι διὰ παντὸς εἰς δόξαν παράμονον ἄτρεπτον, ἡνωμένῃ καὶ ἐκλελεγμένῃ ἐν πάθει ἀληθινῷ, ἐν θελήματι τοῦ πατρὸς καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἀξιομακρίστῳ, τῇ οὔσῃ ἐν Ἐφέσῳ [τῆς Ἀσίας], πλεῖστα ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ ἐν ἀμώμῳ χαρᾷ χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus, unto her which hath been blessed in greatness through the plentitude of God the Father; which hath been foreordained before the ages to be for ever unto abiding and unchangeable glory, united and elect in a true passion, by the will of the Father and of Jesus Christ our God; even unto the church which is in Ephesus [of Asia], worthy of all felicitation: abundant greeting in Christ Jesus and in blameless joy.
I. Ἀποδεξάμενος [ὑμῶν] ἐν Θεῷ τὸ πολθαγάπητόν σου ὀνομα, ὃ κέτησθε φύσει [ἐν γνώμη ὀρθῇ καὶ] δικαίᾳ κατὰ πίστιν καὶ ἀγάπην ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ σωτῆρι ἡμων· μιμηταὶ ὄντες Θεοῦ, ἀναζωπυρήσαντες ἐν αἵματι Θεοῦ τὸ συγγενικὸν ἔργον τελείως ἀπηρτίσατε· 2. ακούσαντες γὰρ δεδεμένον ἀπὸ Συρίας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος, ἐλπίζοντα τῇ προσευχῇῃ̈ ὑμων ἐπιτυχεῖν ἐν ῾Ρώμῃ θηριομαχῆσαι, ἵνα διὰ τοῦ ἐπιτυχεῖν δυνηθῶ μαθητὴς εἶναι, ἰδεῖν ἐσπουδάσατε· 3. ἐπεὶ οὖν τὴν πολυπλήθειαν ὑμων ἐν ὀνόματι Θεοῦ ἀπείληφα ἐν Ὀνησίμῳ, τῷ ἐν ἀγάπῃ ἀδιηγήτῳ, ὑμῶν δὲ ἐπισκόπῳ, ὃν εὔχομαι κατὰ Ἰησοῦν Χριστὸν ὑμᾶς ἀγαπᾶν καὶ πάντας ὑμας αὐγῷ ἐν ὁμοιότητι εἶναι. εὐλογητὸς γὰρ ὁ χαρισάμενος ὑμῖν ἀξίοις οὖσι τοιοῦτον ἐπίσκοπον κεκτῆσθαι. 1. While I welcomed in God [your] well-beloved name which ye bear by natural right, [in an upright and virtuous mind], by faith and love in Christ Jesus our Saviour – being imitators of God, and having your hearts kindled in the blood of God, ye have perfectly fulfilled your congenial work – for when ye heard that I was on my way from Syria, in bonds for the sake of the common Name and hope, and was hoping through your prayers to succeed in fighting with wild beasts in Rome, that by so succeeding I might have power to be a disciple, ye were eager to visit me: – seeing then that in God's name I have received your whole multitude in the person of Onesimus, whose love passeth utterance and who is moreover your bishop [in the flesh] – and I pray that ye may love him according to Jesus Christ and that ye all may be like him; for blessed is He that granted unto you according to your deserving to have such a bishop: –
II. Περὶ δὲ τοῦ συνδούλου μου Βούρρου, τοῦ κατὰ Θεὸν διακόνου ὑμῶν [καὶ] ἐν πᾶσιν εὐλογημένου, εὔχομαι παραμεῖναι αὐτὸν εἰς τιμὴν ὑμῶν καὶ τοῦ ἐπισκόπου· καὶ Κρόκος δέ, ὁ Θεοῦ ἄξιος καὶ ὑμῶν, ὃν ἐξεμπλάριον τῆς ἀφ’ ὑμῶν ἀγάπης ἀπέλαβον, κατὰ πάντα με ἀνέπαυσεν, ὡς καὶ αὐτὸν ὁ πατὴρ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναψύξαι, ἁμα Ὀνησίμῳ καὶ Βούρρῳ καὶ Εὔπλῳ καὶ Φρόντωνι, δι’ ὧν πάντας ὑμᾶς κατὰ ἀγάπην εἶδον. 2. ὀναίμην ὑμῶν διὰ παντός, ἐάνπερ ἄξιος ὦ. πρέπον οὖν ἐστὶν κατὰ πάντα τρόπον δοξάζειν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν δοξάσαντα ὑμᾶς, ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῇ κατηρτισμένοι, ὑποτασσόμενοι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ, κατὰ πάντα ἦτε ἡγιασμένοι. 2. But as touching my fellow-servant Burrhus, who by the will of God is your deacon blessed in all things, I pray that he may remain with me to the honour of yourselves and of your bishop. Yea, and Crocus also, who is worthy of God and of you, whom I received as an ensample of the love which ye bear me, hath relieved me in all ways – even so may the Father of Jesus Christ refresh him – together with Onesimus and Burrhus and Euplus and Fronto; in whom I saw you all with the eyes of love. May I have joy of you always, if so be I am worthy of it. It is therefore meet for you in every way to glorify Jesus Christ who glorified you; that being perfectly joined together in one submission, submitting yourselves to your bishop and presbytery, ye may be sanctified in all things.
III. Οὐ διατάσσομαι ὑμῖν ὡς τις. εἰ γὰρ καὶ δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ· νῦν [γὰρ] ἀρχὴν ἔχω τοῦ μαθητεύεσθαι, καὶ προσλαλῶ ὑμῖν ὡς συνδιδασκαλίταις μου. ἐμὲ γὰρ ἔδει ὑφ’ ὑμῶν ὑπαλειφθῆναι πίστει, νουθεσίᾳ, ὑπομονῇ, μακροθυμίὰ. 2. ἀλλ’ ἐπεὶ ἡ ἀγάπη οὐκ ἐᾷ με σιωπᾶν περὶ ὑμῶν, διὰ τοῦτο προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως συντρέχητε τῇ γνώμῃ τοῦ Θεοῦ. καὶ γὰρ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ ἀδιάκριτον ἡμῶν ζῆν, τοῦ πατρὸς ἡ γνώμη, ὡς καὶ οἱ ἐπίσκοποι, οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες, ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσίν. 3. I do not command you, as though I were somewhat. For even though I am in bonds for the Name's sake, I am not yet perfected in Jesus Christ. [For] now am I beginning to be a disciple; and I speak to you as to my school-fellows. For I ought to be trained by you for the contest in faith, in admonition, in endurance, in long-suffering. But, since love doth not suffer me to be silent concerning you, therefore was I forward to exhort you, that ye run in harmony with the mind of God: for Jesus Christ also, our inseparable life, is the mind of the Father, even as the bishops that are settled in the farthest parts of the earth are in the mind of Jesus Christ.
IV. Ὅθεν πρέπει ὑμῖν συντρέχειν τῇ τοῦ ἐπι-σκόπου γνώμῃ ὅπερ καὶ ποιεῖτε. τὸ γὰρ ἀξιονόμαστον ὑμῶν πρεσβυτέριον, τοῦ θεοῦ ἄξιον, οὕτως συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ. διὰ τοῦτο ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καὶ συμφώνῳ ἀγάπῃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἄδεται. 2. καὶ οἱ κατ’ ἄνδρα δὲ χορὸς γίνεθε, ἵνα σύμωνοι ὄντες ἐν ὁμονοίᾳ, χρῶμα θεοῦ λαβόντες ἐν ἑνότητι, ᾄδητε ἐν φωνῇ μιᾷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ πατρί, ἵνα ὑμῶν καὶ ἀκούσῃ καὶ ἐπιγινώσκῃ, δι’ ὧν εὖ πράσσετε, μέλη ὄντας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. χρήσιμον οὖν ἐστὶν ὑμᾶς ἐν ἀμώμῳ ἑνότητι εἶναι, ἵνα καὶ Θεοῦ πάντοτε μετέχητε. 4. So then it becometh you to run in harmony with the mind of the bishop; which thing also ye do. For your honourable presbytery, which is worthy of God, is attuned to the bishop, even as its strings to a lyre. Therefore in your concord and harmonious love Jesus Christ is sung. And do ye, each and all, form yourselves into a chorus, that being harmonious in concord and taking the key note of God ye may in unison sing with one voice through Jesus Christ unto the Father, that He may both hear you and acknowledge you by your good deeds to be members of His Son. It is therefore profitable for you to be in blameless unity, that ye may also be partakers of God always.
V. Εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν μικρῷ χρόνῳ τοιαύτην συνήθειαν ἔσχον πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν, οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν, ἀλλὰ πνευματικήν, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς μακαρίζω τοὺς ἐγκεκραμένους οὕτως, ὡς ἡ ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστῷ, καὶ ὡς Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ πατρί, ἵνα πάντα ἐν ἑνότητι σύμφωνα ῇ; 2. μηδεὶς πλανάσθω· ἐὰν μὴ τις ᾖ ἐντος τοῦ θυσιαστηρίου, ὑστερεῖται τοῦ ἄρτου τοῦ Θεοῦ. εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον ἥ τε τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας. 3. ὁ οὖν μὴ ἐρχομενος ἐπί τὸ αὐτὸ οὗτος ἤδη ὑπερηφανει καὶ ἑαυτὸν διέκρινεν. γέγραπται γάρ· Ὑπερηφάνοις ὁ θεὸς ἀντιτάσσεται. σπουδάσωμεν οὖν μὴ ἀντιτάσσεσθαι τῷ ἐπισκόπῳ, ἵνα ὦμεν Θεῷ ὑποτασσόμενοι. 5. For if I in a short time had such converse with your bishop, which was not after the manner of men but in the Spirit, how much more do I congratulate you who are closely joined with him as the Church is with Jesus Christ and as Jesus Christ is with the Father, that all things may be harmonious in unity. Let no man be deceived. If any one be not within the precinct of the altar, he lacketh the bread [of God]. For, if the prayer of one and another hath so great force, how much more that of the bishop and of the whole Church. Whosoever therefore cometh not to the congregation, he doth thereby show his pride and hath separated himself; for it is written, God resisteth the proud. Let us therefore be careful not to resist the bishop, that by our submission we may give ourselves to God.
VI. Καὶ ὅσον βλέπει τις σιγῶντα ἐπίσκοπον, πλειόνως αὐτὸν φοβείσθω· πάντα γάρ, ὃν πέμπει ὁ οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν, οὕτως δεῖ ἡμᾶς αὐτὸν δέχεχθαι, ὡς αὐτὸν τὸν πέμψαντα. τὸν οὖν ἐπίσκοπον δῆλον ὅτι ὡς αὐτὸν κύριον δεῖ προσβλέπειν. 2. αὐτὸς μὲν οὖν Ὀνήσιμος ὑπερ-επαινεῖ ὑμῶν τὴν ἐν Θεῷ εὐταξίαν, ὅτι πάντες κατὰ ἀλήθειαν ζῆτε καὶ ὅτι ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἴρεσις καοικεῖ· ἀλλ’ οὐδὲ ἀκούετέ τινος πλέον, ἢ περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλοῦντος ἐν ἀληθείᾳ. 6. And in proportion as a man seeth that his bishop is silent, let him fear him the more. For every one whom the Master of the household sendeth to be steward over His own house, we ought so to receive as Him that sent him. Plainly therefore we ought to regard the bishop as the Lord Himself. Now Onesimus of his own accord highly praiseth your orderly conduct in God, for that ye all live according to truth,and that no heresy hath a home among you: nay, ye do not so much as listen to any one, if he speak of aught else save concerning Jesus Christ in truth.
VII. Εἰώθασιν γάρ τινες δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄνομα περιφέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες ἀνάξια Θεοῦ· οὒς δεῖ ὑμᾶς ὡς θηρία ἐκκλίνειν· εἰσὶν γὰρ κύνες λυσσῶντες, λαθροδῆκται· 2. οὓς δεῖ ὑμᾶς φθλάσσεσθαι ὄντας δυσθεραπεύτος. εἷς ἰατρός ἐστιν, σαρκικός τε καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν ἀνθρώπῳ Θεός, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, καὶ ἐκ Μαριας καὶ ἐκ Θεοῦ, πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής, Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Κύριος ἡμῶν. 7. For some are wont of malicious guile to hawk about the Name, while they do certain other things unworthy of God. These men ye ought to shun, as wild- beasts; for they are mad dogs, biting by stealth; against whom ye ought to be on your guard, for they are hard to heal. There is one only physician, of flesh and of spirit, generate and ingenerate, God in man, true Life in death, Son of Mary and Son of God, first passible and then impassible, Jesus Christ our Lord.
VIII. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς ἐξαπατάτω, ὥσπερ οὐδὲ ἐξαπατᾶσθε, ὅλοι ὄντες Θεοῦ. ὅταν γὰρ μηδεμία ἔρις ἐνήρεισται ἐν ὑμῖν ἡ δυναμένη ὑμᾶς βασανίσαι, ἄρα κατὰ Θεὸν ζῆτε. περίψημα ὑμῶν καὶ ἁγνίζομαι ὑμῶν Ἐφεσίων, ἐκκλησίας τῆς διαβοή-του τοῖς αἰῶσιν. 2. οἱ σαρκικοὶ τὰ πνευματικὰ πράσσειν οὐ δύναται, οὐδὲ οἱ πνευματικοὶ τὰ σαρκικά, ὥσπερ οὐδὲ ἡ πίστις τὰ τῆς ἀπιστίας οὐδε ἡ ἀπιστία τὰ τῆς πίστεως. ἃ δὲ καὶ κατὰ σάρκα πράσσετε, ταῦτα πνευματικά ἐστιν· ἐν Ἰησοῦ γὰρ Χριστῷ πάντα πράσσετε. 8. Let no one therefore deceive you, as indeed ye are not deceived, seeing that ye belong wholly to God. For when no lust is established in you, which hath power to torment you, then truly ye live after God. I devote myself for you, and I dedicate myself as an offering for the church of you Ephesians which is famous unto all the ages. They that are of the flesh cannot do the things of the Spirit, neither can they that are of the Spirit do the things of the flesh; even as faith cannot do the things of unfaithfulness, neither unfaithfulness the things of faith. Nay, even those things which ye do after the flesh are spiritual; for ye do all things in Jesus Christ.
IX. Ἔγνων δὲ παροδεύσαντάς τινας ἐκεῖθεν, ἔχοντας κακὴν διδαχήν· οὓς οὐκ εἰάσατε σπεῖραι εἰς ὑμᾶς, βύσαντες τὰ ὦτα, εἰς τὸ μὴ παραδέξασθαι τὰ σπειρόμενα ὑπ’ αὐτῶν, ὡς ὄντες λίθοι ναοῦ πατρός, προητοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν Θεοῦ πατρός, αναφερόμενοι εἰς τὰ ὕψη διὰ τῆς μηχανῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν σταυρός, σψοινίῳ ψρώμενοι τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ· ἡ δὲ πίστις ὑμῶν ἀναγωγεὺς ὑμῶν, ἡ δὲ ἀγάπη ὁδὸς ἡ ἀναφέρουσα εἰς Θεόν. 2. ἐστὲ οὖν καὶ σύνοδοι πάντες, θεοφόροι καὶ ναοφόροι, χριστοφόροι, ἁγιοφόροι, κατὰ πάντα κεκοσμημένοι ἐντολαῖς Ἰησοῦ Χριστοῦ· οἷς καὶ ἀγαλλιώμενος ἠξιώθην δι’ ὧν γράφω προσομιλῆσαι ὑμῖν καὶ συγχαρῆναι, ὅτι κατ’ ἀνθρωπων βίον οὐδὲν ἀγαπᾶτε εἰ μὴ μόνον τὸν Θεόν. 9. But I have learned that certain persons passed through you from yonder, bringing evil doctrine; whom ye suffered not to sow seed in you, for ye stopped your ears, so that ye might not receive the seed sown by them; forasmuch as ye are stones of a temple, which were prepared beforehand for a building of God the Father, being hoisted up to the heights through the engine of Jesus Christ, which is the Cross, and using for a rope the Holy Spirit; while your faith is your windlass, and love is the way that leadeth up to God. So then ye are all companions in the way, carrying your God and your shrine, your Christ and your holy things, being arrayed from head to foot in the commandments of Jesus Christ. And I too, taking part in the festivity, am permitted by letter to bear you company and to rejoice with you, that ye set not your love on anything after the common life of men, but only on God.
X. Καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἔστιν γὰρ [ἐν] αὐτοῖς ἐλπὶς μετανοίας, ἵνα Θεοῦ τύχωσιν. ἐπιτρέψατε οὖν αὐτοῖς κἂν ἐκ τῶν ἔργων ὑμῖν μαθητευθῆναι. 2. πρὸς τὰς ὀργὰς αὐτῶν ὑμεῖς πραεῖς, πρὸς τὰς μεγαλορημοσύνας αὐτῶν ὑμεῖς ταπεινόφρονες, πρὸς τὰς βλασφημίας αὐτῶν ὑμεῖς τὰς προσευχάς, πρὸς τὴν πλαπνην αὐτῶν ὑμεῖς ἑδραῖοι τῇ πίστει, πρὸς τὸ ἄγριον αὐτῶν ὑμεῖς ἥμεροι, μὴ σπουδάζοντες ἀντιμιμήσασθαι αὐτούς. 3. ἀδελφοὶ αὐτῶν εὑρεθῶμεν τῇ ἐπιειδειᾳ· μιμηταὶ δὲ τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι, τίς πλέον ἀδικηθῇ, τίς ἀποστερηθῇ, τίς ἀθετηθῇ· ἵνα μὴ τοῦ διαβόλου βοτάνη τις εὑρεθῇ ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ καὶ σωφροσύνῃ μένητε ἐν Ἰησοῦ Χριστῳ̈ σαρκικῶς καὶ πνευματικῶς. 10. And pray ye also without ceasing for the rest of mankind (for there is in them a hope of repentance), that they may find God. Therefore permit them to take lessons at least from your works. Against their outbursts of wrath be ye meek; against their proud words be ye humble; against their railings set ye your prayers; against their errors be ye stedfast in the faith ; against their fierceness be ye gentle. And be not zealous to imitate them by requital. Let us show ourselves their brothers by our forbearance; but let us be zealous to be imitators of the Lord, vying with each other who shall suffer the greater wrong, who shall be defrauded, who shall be set at nought; that no herb of the devil be found in you: but in all purity and temperance abide ye in Christ Jesus, with your flesh and with your spirit.
XI. Ἔσχατοι καιροί, λοιπὸν αἰσχυνθῶμεν, φοβηθῶμεν τὴν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρίμα γένηται. ἢ γὰρ τὴν μέλλουσαν ὀργὴν φοβηθῶμεν, ἢ τὴν ἐνεστῶσαν χάριν ἀγαπηπσωμεν, ἓν τῶν δύο· μόνον ἐν Χριτῷ Ἰησοῦ εὑρεθῆναι εἰς τὸ ἀληθινὸν ζῆν. 2. χωρὶς τούτου μηδὲν ὑμῖν πρεπέτω, ἐν ᾧ τὰ δεσμὰ περιφέρω, τοὺς πνευματικοὺς μαργαρίτας, ἐν οἷς γένοιτό μοι ἀνατῆναι τῇ προσευχῇ ὑμῶν, ἧς γένοιτό μοι ἀεὶ μέταχον εἶναι, ἵνα ἐν κλήρῳ Ἐφεσίων εὑρεθῶ τῶν Χριστιανῶν, οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις πάντοτε συνῄνεσαν ἐν δυνάμει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 11. These are the last times. Henceforth let us have reverence; let us fear the long-suffering of God, lest it turn into a judgment against us. For either let us fear the wrath which is to come or let us love the grace which now is – the one or the other; provided only that we be found in Christ Jesus unto true life. Let nothing glitter in your eyes apart from Him, in whom I carry about my bonds, my spiritual pearls in which I would fain rise again through your prayer, whereof may it be my lot to be always a partaker, that I may be found in the company of those Christians of Ephesus who moreover were ever of one mind with the Apostles in the power of Jesus Christ.
XII. Οἰδα, τίς εἰμι καὶ τίσιν γράφω. ἐγὼ κατάκριτος, ὑμεῖς ἠλεημένοι· ἐγὼ ὑπὸ κίνδυνον, ὑμεῖς ἐστηρυγμένοι· 2. πάροδός ἐστε τῶν εἰς Θεὸν ἀναιρουμένων, Παύλου συμμύσται τοῦ ἡγιασμένου, τοῦ μεμαρτυρημένον, ἀξιομακαρίστον, οὗ γένοιτό μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη εὑρεθῆναι, ὅταν θεοῦ ἐπιτύχω, ὃς ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ μνημονεύει ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 12. I know who I am and to whom I write. I am a convict, ye have received mercy: I am in peril, ye are established. Ye are the high-road of those that are on their way to die unto God. Ye are associates in the mysteries with Paul, who was sanctified, who obtained a good report, who is worthy of all felicitation; in whose foot-steps I would fain be found treading, when I shall attain unto God; who in every letter maketh mention of you in Christ Jesus.
XIII. Σπουδάζετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ, καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. 2. οὐδέν ἐστιν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ᾗ πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουραίων καὶ ἐπιγείων. 13. Do your diligence therefore to meet together more frequently for thanksgiving to God and for His glory. For when ye meet together frequently, the powers of Satan are cast down; and his mischief cometh to nought in the concord of your faith. There is nothing better than peace, in which all warfare of things in heaven and things on earth is abolished.
XIV. Ὧν οὐδεν λανθάνει ὑμᾶς, ἐὰν τελείως εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν ἔχητε τὴν πίστιν καὶ τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ ζωῆς καὶ τέλος· ἀρχὴ μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη. τὰ δὲ δύο ἐν ἑνοτητι γενόμενα Θεός ἐστιν, τὰ δὲ ἀλλα πάντα εἰς καλοκἀγαθίαν ακόλουθά ἐστιν. 2. οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει, οὐδὲ ἀγάπην κεκτημένος μισεῖ. φανερὸν τὸ δένδρον ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ. οὕτως οἱ ἐπαγγελλόμενοι Χριστοῦ εἶναι δι’ ὧν πράσσουσιν ὀφθήσονται. οὐ γὰρ νῦν ἐπαγγελίας τὸ ἔργον, ἀλλ’ ἐν δυνάμει πίστεως ἐάν τις εὑρεθῇ εἰς τέλος. 14. None of these things is hidden from you, if ye be perfect in your faith and love toward Jesus Christ, for these are the beginning and end of life – faith is the beginning and love is the end – and the two being found in unity are God, while all things else follow in their train unto true nobility. No man professing faith sinneth, and no man possessing love hateth. The tree is manifest from its fruit ; so they that profess to be Christ's shall be seen through their actions. For the Work is not a thing of profession now, but is seen then when one is found in the power of faith unto the end.
XV. Ἄμεινόν ἐστιν σιωπᾶν καὶ εἶναι, ἢ λαλοῦντα μὴ εἶναι. καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων ποιῇ. εἷς οὖν διδάσκαλος, ὃς εἶπεν καὶ ἐγένετο· καὶ ἃ σιγῶν δὲ πεποίηκεν ἄξια τοῦ πατρός ἐστιν. 2. ὁ λόγον Ἰησοῦ κεκτημένος ἀληθῶς δύναται καὶ τῆς ἡσυχιας αὐτοῦ ἀκούειν, ἵνα τέλειος ᾖ, ἵνα δι’ ὧν λαλεῖ πράσσῃ καὶ δι’ ὧν σιγᾷ γινώσκηται. 3. οὐδὲν λανθάνει τὸν Κύριον, ἀλλὰ καὶ τὰ κρυπτὰ ἡμῶν ἐγγυς αὐτῷ ἐστιν, πάντα οὖν ποιῶμεν ὡς αὐτοῦ ἐν ἡμῖν κατοικοῦντος, ἵνα ὦμεν αὐτοῦ ναοὶ καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν Θεὸς ἡμῶν· ὅπερ καὶ ἔστιν καὶ φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν, ἐξ ὧν δικαίως ἀαπῶμεν αὐτον. 15. It is better to keep silence and to be, than to talk and not to be. It is a fine thing to teach, if the speaker practise. Now there is one teacher, who spake and it came to pass : yea and even the things which He hath done in silence are worthy of the Father. He that truly possesseth the word of Jesus is able also to hearken unto His silence, that he may be perfect; that through his speech he may act and through his silence he may be known. Nothing is hidden from the Lord, but even our secrets are nigh unto Him. Let us therefore do all things as knowing that He dwelleth in us, to the end that we may be His temples and He Himself may be in us as our God. This is so, and it will also be made clear in our sight from the love which we rightly bear towards Him.
XVI. Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου· οἱ οἰκοφθόροι βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 2. εἰ οὖν οἱ κατὰ σάρκα ταῦτα πράσσοντες ἀπέθανον, πόσῳ μᾶλλον, ἐὰν πίστιν θεοῦ ἐν κακῇ διδασκαλίᾳ φθείρῃ, ὑπὲρ ἧς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐσταυρώθη; ὁ τοιοῦτος ῥυπαρὸς γενόμενος, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον χωρήσει, ὁμοίως καὶ ὁ ἀκούων αὐτου. 16. Be not deceived, my brethren. Corrupters of houses shall not inherit the kingdom of God. If then they which do these things after the flesh are put to death, how much more if a man through evil doctrine corrupt the faith of God for which Jesus Christ was crucified. Such a man, having defiled himself, shall go into the unquenchable fire; and in like manner also shall he that hearkeneth unto him.
XVII. Διὰ τοῦτο μύρον ἔλαβεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς [αὐτοῦ] ὁ Κύριος, ἵνα πνέῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφθαρσίαν. μὴ ἀλείφεσθε δυσωδίαν τῆς διδασκαλίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου, μὴ αἰχμαλωτίσῃ ὑμᾶς ἐκ τοῦ προκειμένου ζῆν. 2. διὰ τί δὲ οὐ πάντες φρόνιμοι γινόμεθα λαβόντες Θεοῦ γνῶσιν, ὁ ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός; τί μωρῶς ἀπολλύμεθα, αγνοοῦντες τὸ χάρισμα ὃ πεππομφεν ἀληθῶς ὁ Κύριος; 17. For this cause the Lord received ointment on His head, that He might breathe incorruption upon the Church. Be not anointed with the ill odour of the teaching of the prince of this world, lest he lead you captive and rob you of the life which is set before you. And wherefore do we not all walk prudently, receiving the knowledge of God, which is Jesus Christ? Why perish we in our folly, not knowing the gift of grace which the Lord hath truly sent?
XVIII. Περίψημα τὸ ἐμὸν πνεῦμα τοῦ σταυροῦ, ὃ ἐστιν σκάνδαλον τοῖς ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος. ποῦ σωφός; ποῦ συζητητής; ποῦ καύχησις τῶν λεγομένων συνετῶν; 2. ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ’ οἰκονομίαν, ἐκ σπέρματος μὲν Δαυείδ, πνεύματος δὲ ἁγίου· ὃς ἐγεννήθη καὶ ἐβαπτίσθη ἵνα τῷ πάθει τὸ ὕδωρ καθαρίσῃ. 18. My spirit is made an offscouring for the Cross, which is a stumbling-block to them that are unbelievers, but to us salvation and life eternal. Where is the wise? Where is the disputer? Where is the boasting of them that are called prudent? For our God, Jesus the Christ, was conceived in the womb by Mary according to a dispensation, of the seed of David but also of the Holy Ghost; and He was born and was baptized that by His passion He might cleanse water.
XIX. Καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου· τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ θεοῦ ἐπράχθη. 2. πῶς οὖν ἐφανερώθη τοῖς αἰῶσιν; ἀστὴρ ἐν οὐρανῷ ἔλαμψεν ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀστέρας, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἀνεκλάλητον ἦν καὶ ξενισμὸν παρεῖχεν ἡ καινότης αὐτοῦ, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἄστρα ἅμα ἡλίῳ καὶ σελήνῃ χορὸς ἐγένετο τῷ ἀστέρι, αὐτὸς δὲ ἦν ὑπερβάλλων τὸ φῶς αὐτοῦ ὑπὲρ´πάντα· ταραχή τε ἦν, πόθεν ἡ καινότης ἡ ἀνόμοιος αὐτοῖς. 3. ὅθεν ἐλύετο πᾶσα μαγεία καὶ´πᾶς δεσμὸς ἠφανίζετο κακίας· ἄγνοια καθῃρεῖτο, παλαιὰ βασιλεία [διεφθείρετο] Θεοῦ ἀνθρωπίνως φανερουμένου εἰς καινότητα ἀϊδίου ζωῆς· ἀρχὴν δὲ ἐλάμβανεν τὸ παρὰ θεῷ ἀπηρτισμένον. ἔνθεν τὰ πάντα συνεκινεῖτο διὰ τὸ μελετᾶσθαι θανάτου κατάλυσιν. 19. And hidden from the prince of this world were the virginity of Mary and her child-bearing and likewise also the death of the Lord – three mysteries to be cried aloud – the which were wrought in the silence of God. How then were they made manifest to the ages? A star shone forth in the heaven above all the stars; and its light was unutterable, and its strangeness caused amazement; and all the rest of the constellations with the sun and moon formed themselves into a chorus about the star; but the star itself far outshone them all; and there was perplexity to know whence came this strange appearance which was so unlike them. From that time forward every sorcery and every spell was dissolved, the ignorance of wickedness vanished away, the ancient kingdom was pulled down, when God appeared in the likeness of man unto newness of everlasting life ; and that which had been perfected in the counsels of God began to take effect. Thence all things were perturbed, because the abolishing of death was taken in hand.
XX. Ἐάν με καταξιώσῃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν καὶ θέλημα ᾖ, ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλιδίῳ, ὃ μέλλω γράφειν ὑμῖν, προσδηλώσω ὑμῖν, ἧς ἠρξάμην οἰκονομίας εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν τῇ αὐτου πίστει καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ ἀγαπῃ, ἐν πάθει αὐτοῦ καὶ ἀναστάσει· μάλιστα ἐὰν ὁ Κύριος μοι ἀποκαλύψῃ, †ὅτι† οἱ κατ’ ἄνδρα κοινῇ πάντες ἐν χάριτι ἐξ ὀνόματος συνέρχεσθε ἐν μιᾷ πίστει καὶ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ κατὰ σάρκα ἐκ γένους Δαυείδ, τῷ ἀνθρώπου καὶ υἱῷ Θεοῦ, εἰς τὸ ὑπακούειν ὑμᾶς τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ἀπερισπάστῳ κιανοίᾳ, ἕνα ἄρτον κλῶντες, ὅς ἐστιν φάρμακον ἀθανασιας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ διὰ παντός. 20. If Jesus Christ should count me worthy through your prayer, and it should be the Divine will, in my second tract, which I intend to write to you, I will further set before you the dispensation whereof I have begun to speak, relating to the new man Jesus Christ, which consisteth in faith towards Him and in love towards Him, in His passion and resurrection, especially if the Lord should reveal aught to me. Assemble yourselves together in common, every one of you severally, man by man, in grace, in one faith and one Jesus Christ, who after the flesh was of David's race, who is Son of Man and Son of God, to the end that ye may obey the bishop and presbytery without distraction of mind; breaking one bread, which is the medicine of immortality and the antidote that we should not die but live for ever in Jesus Christ.
XXI. Ἀντίψυχον ὑμῶν ἐγὼ καὶ ὧν ἐπέμψατε εἰς Θεοῦ τιμὴν εἰς Σμύρναν, ὅθεν καὶ γράφω ὑμῖν, εὐχαριστῶν τῷ Κυρίῳ, ἀγαπῶν Πολύκαρπον ὡς καὶ ὑμᾶς· μνημονεύετέ μου, ὡς καὶ ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 2. προσεύχεσθε ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Συρίᾳ, ὅθεν δεδεμένος εἰς ῾Ρώμην ἀπάγομαι, ἔσχατος ὣν τῶν ἐκεῖ πιστῶν, ὥσπερ ἠξιώθην εἰς τιμὴν θεοῦ εὑρεθῆναι. ἔρρωσθε ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῇ κοινῇ ἐλπίδι ἡμῶν. 21. I am devoted to you and to those whom for the honour of God ye sent to Smyrna; whence also I write unto you with thanksgiving to the Lord, having love for Polycarp as I have for you also. Remember me, even as I would that Jesus Christ may also remember you. Pray for the church which is in Syria, whence I am led a prisoner to Rome – I who am the very last of the faithful there; according as I was counted worthy to be found unto the honour of God. Fare ye well in God the Father and in Jesus Christ our common hope.