katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about John | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLE<< John:8 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 but Jesus went to the Mount of Olives. The Woman Caught in Adultery  Jn.7.53-8.11Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
2 Early in the morning he came again to the temple; all the people came to him, and he sat down and taught them.  Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἠρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.
3 The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst  ἀγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ
4 they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery.  λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὑτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·
5 Now in the law Moses commanded us to stone such. What do you say about her?"  ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ οὖν τί λέγεις;
6 This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground.  τοῦτο δὲ ἐλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἐχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.
7 And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her."  ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες [αὐτόν], ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον·
8 And once more he bent down and wrote with his finger on the ground.  καὶ πάλιν κατακύψας ἐγραφεν εἰς τὴν γῆν.
9 But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest, and Jesus was left alone with the woman standing before him.  οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.
10 Jesus looked up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?"  ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;
11 She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you; go, and do not sin again."]]  ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἀμάρτανε.]]
12 Again Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world; he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Jesus the Light of the World Jn.8.12-20Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἑξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
13 The Pharisees then said to him, "You are bearing witness to yourself; your testimony is not true."  εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἐστιν ἀληθής.
14 Jesus answered, "Even if I do bear witness to myself, my testimony is true, for I know whence I have come and whither I am going, but you do not know whence I come or whither I am going.  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἰδατε πόθεν ἐρχομα ι ἢ ποῦ ὑπάγω.
15 You judge according to the flesh, I judge no one.  ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
16 Yet even if I do judge, my judgment is true, for it is not I alone that judge, but I and he who sent me.  καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.
17 In your law it is written that the testimony of two men is true;  καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.
18 I bear witness to myself, and the Father who sent me bears witness to me."  ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.
19 They said to him therefore, "Where is your Father?" Jesus answered, "You know neither me nor my Father; if you knew me, you would know my Father also."  ἐλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σοὺ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐτε ἐμὲ οἰδατε οὐτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾐδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾐδειτε.
20 These words he spoke in the treasury, as he taught in the temple; but no one arrested him, because his hour had not yet come.  Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὡρα αὐτοῦ.
21 Again he said to them, "I go away, and you will seek me and die in your sin; where I am going, you cannot come." Where I am Going You Cannot Come Jn.8.21-30 (Jerusalem) - Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἀμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὁπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
22 Then said the Jews, "Will he kill himself, since he says, 'Where I am going, you cannot come?'"  ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
23 He said to them, "You are from below, I am from above; you are of this world, I am not of this world.  καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἀνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
24 I told you that you would die in your sins, for you will die in your sins unless you believe that I am he."  εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἀμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἀμαρτίαις ὑμῶν.
25 They said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "Even what I have told you from the beginning.  ἐλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὁ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;
26 I have much to say about you and much to judge; but he who sent me is true, and I declare to the world what I have heard from him."  πολλὰ ἐχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἂ ἠκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.
27 They did not understand that he spoke to them of the Father.  οὐκ ἐγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἐλεγεν.
28 So Jesus said, "When you have lifted up the Son of man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority but speak thus as the Father taught me.  εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.
29 And he who sent me is with me; he has not left me alone, for I always do what is pleasing to him."  καὶ ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.
30 As he spoke thus, many believed in him.  Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
31 Jesus then said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, The Truth Will Make You Free Jn.8.31-38 (Jerusalem) - Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,
32 and you will know the truth, and the truth will make you free."  καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
33 They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been in bondage to any one. How is it that you say, 'You will be made free?'"  ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθὲ;
34 Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, every one who commits sin is a slave [to sin].  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν δοῦλός ἐστιν [τῆς ἀμαρτίας].
35 The slave does not continue in the house for ever; the son continues for ever.  ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
36 So if the Son makes you free, you will be free indeed.  ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὀντως ἐλεύθεροι ἐσεσθε.
37 I know that you are descendants of Abraham; yet you seek to kill me, because my word finds no place in you.  οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.
38 I speak of what I have seen with my Father, and you do what you have heard from your father."  ἂ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἂ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.
39 They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would do what Abraham did, Your Father the Devil  Jn.8.39-47Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἐργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε·
40 but now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God; this is not what Abraham did.  νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἠκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.
41 You do what your father did." They said to him, "We were not born of fornication; we have one Father, even God."  ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἐργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν [οὖν] αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἑνα πατέρα ἐχομεν τὸν θεόν.
42 Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded and came forth from God; I came not of my own accord, but he sent me.  εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἡκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.
43 Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word.  διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετὲ; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν.
44 You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a  ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἄνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἐστηκεν, ὅτι οὐκ ἐστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴ
45 But, because I tell the truth, you do not believe me.  ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.
46 Which of you convicts me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me?  τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἀμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοὶ;
47 He who is of God hears the words of God; the reason why you do not hear them is that you are not of God."  ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.
48 The Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Before Abraham was, I am Jn.8.48-59Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἐχεις;
49 Jesus answered, "I have not a demon; but I honour my Father, and you dishonour me.  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἐχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.
50 Yet I do not seek my own glory; there is One who seeks it and he will be the judge.  ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἐστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.
51 Truly, truly, I say to you, if any one keeps my word, he will never see death."  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
52 The Jews said to him, "Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets; and you say, 'If any one keeps my word, he will never taste death.'  εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἐχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.
53 Are you greater than our father Abraham, who died? And the prophets died! Who do you claim to be?"  μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὁστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;
54 Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing; it is my Father who glorifies me, of whom you say that he is your God.  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἐστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν·
55 But you have not known him; I know him. If I said, I do not know him, I should be a liar like you; but I do know him and I keep his word.  καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἰπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἐσομαι ὁμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.
56 Your father Abraham rejoiced that he was to see my day; he saw it and was glad."  Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἰδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.
57 The Jews then said to him, "You are not yet fifty years old, and have you seen Abraham?"  εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἐτη οὐπω ἐχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;
58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am."  εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.
59 So they took up stones to throw at him; but Jesus hid himself, and went out of the temple.  ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
    << | John: 8 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.