katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLE<< Matthew:12 >>Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 At that time Jesus went through the grainfields on the sabbath; his disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. Plucking Grain on the Sabbath Mt.12.1-8 | Mk.2.23-28 | Lk.6.1-5Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἠρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.
2 But when the Pharisees saw it, they said to him, "Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the sabbath."  οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἐξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.
3 He said to them, "Have you not read what David did, when he was hungry, and those who were with him:  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ;
4 how he entered the house of God and ate the bread of the Presence, which it was not lawful for him to eat nor for those who were with him, but only for the priests?  πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἀρτους τῆς προθέσεως ἐφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
5 Or have you not read in the law how on the sabbath the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?  ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;
6 I tell you, something greater than the temple is here.  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.
7 And if you had known what this means, 'I desire mercy, and not sacrifice,' you would not have condemned the guiltless. - I desire mercy, and not sacrifice Mt.12.7 | Hs.6.6εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.
8 For the Son of man is lord of the sabbath."  κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
9 And he went on from there, and entered their synagogue. The Man with a Withered Hand Mt.12.9-14 (Capernaum) - | Mk.3.1-6 | Lk.6.6-11Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν·
10 And behold, there was a man with a withered hand. And they asked him, "Is it lawful to heal on the sabbath?" so that they might accuse him.  καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἐχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαὶ ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
11 He said to them, "What man of you, if he has one sheep and it falls into a pit on the sabbath, will not lay hold of it and lift it out?  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἐσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἑξει πρόβατον ἑν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;
12 Of how much more value is a man than a sheep! So it is lawful to do good on the sabbath."  πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὡστε ἐξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν.
13 Then he said to the man, "Stretch out your hand." And the man stretched it out, and it was restored, whole like the other.  τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἐκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἀλλη.
14 But the Pharisees went out and took counsel against him, how to destroy him.  ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἐλαβον κατ' αὐτοῦ ὁπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
15 Jesus, aware of this, withdrew from there. And many followed him, and he healed them all, The Chosen Servant Mt.12.15-21 (Capernaum) - Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας,
16 and ordered them not to make him known.  καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν·
17 This was to fulfil what was spoken by the prophet Isaiah:  ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,
18 "Behold, my servant whom I have chosen,
my beloved with whom my soul is well pleased.
I will put my Spirit upon him,
and he shall proclaim justice to the Gentiles.
- Behold, my servant whom I have chosen Mt.12.18-21 | Is.42.1-4Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα,
ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου·
θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν,
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

19 He will not wrangle or cry aloud,
nor will any one hear his voice in the streets;
 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει,
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20 he will not break a bruised reed
or quench a smoldering wick,
till he brings justice to victory;
 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει
καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει,
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν.

21 and in his name will the Gentiles hope."  καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
22 Then a blind and dumb demoniac was brought to him, and he healed him, so that the dumb man spoke and saw. Jesus and Beelzebul Mt.12.22-32 (Capernaum) - | Mk.3.20-30 | Lk.11.14-23 | Lk.12.10Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὡστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν.
23 And all the people were amazed, and said, "Can this be the Son of David?"  καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὀχλοι καὶ ἐλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ;
24 But when the Pharisees heard it they said, "It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons."  οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἀρχοντι τῶν δαιμονίων.
25 Knowing their thoughts, he said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand;  εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται.
26 and if Satan casts out Satan, he is divided against himself; how then will his kingdom stand?  καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
27 And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges.  καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἐσονται ὑμῶν.
28 But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you.  εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἀρα ἐφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
29 Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? Then indeed he may plunder his house.  ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
30 He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters.  ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.
31 Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.  Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἀμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.
32 And whoever says a word against the Son of man will be forgiven; but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come.  καὶ ὃς ἐὰν εἰπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ' ἂν εἰπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὐτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐτε ἐν τῷ μέλλοντι.
33 "Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree bad, and its fruit bad; for the tree is known by its fruit. A Tree and Its Fruits Mt.12.33-37 (Capernaum) - | Mk.8.11-12 | Lk.11.29-32Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.
34 You brood of vipers! how can you speak good, when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks.  γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
35 The good man out of his good treasure brings forth good, and the evil man out of his evil treasure brings forth evil.  ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
36 I tell you, on the day of judgment men will render account for every careless word they utter;  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
37 for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned."  ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.
38 Then some of the scribes and Pharisees said to him, "Teacher, we wish to see a sign from you." The demand for a miracle Mt.12.38-42 | Mk.8.11-12 | Lk.11.29-32Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.
39 But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign; but no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah.  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so will the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. - Jonah was three days and three nights in the belly of the whale Mt.12.40 | Jn.1.17ὡσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὑτως ἐσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
41 The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.  ἀνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
42 The queen of the South will arise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here.  βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
43 "When the unclean spirit has gone out of a man, he passes through waterless places seeking rest, but he finds none. The Return of the Unclean Spirit Mt.12.43-45 (Capernaum) - | Lk.11.24-26Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον Πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δῖ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.
44 Then he says, 'I will return to my house from which I came.' And when he comes he finds it empty, swept, and put in order.  τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὁθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
45 Then he goes and brings with him seven other spirits more evil than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man becomes worse than the first. So shall it be also with this evil generation."  τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἑτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἐσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρω των. οὑτως ἐσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.
46 While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. The Mother and Brothers of Jesus Mt.12.46-50 | Mk.3.31-35 | Lk.8.19-21Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὀχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἐξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.
47 [someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak to you"]  [εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἐξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι.]
48 But he replied to the man who told him, "Who is my mother, and who are my brothers?"  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μοὺ;
49 And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers!  καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·
50 For whosoever does the will of my Father in heaven is my brother, and sister, and mother."  ὁστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
    << | Matthew: 12 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.