katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English Brenton-Revised Standard Version

katapi HOME | Lxx Contents | notes | GO TO highlighted passage ↓

 Old Testament in Greek (Septuagint) ΨΑΛΜΟΙ: The Septuagint in English (Brenton)

1 Ὁ θεὸς ὁ θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με;
μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμά των μου.
  O God my God attend to me:
why have you forsaken me?
the account of my transgressions is far from my salvation.
2 ὁ θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ,
καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί.
  O my God, I will cry to you by day, but you will not hear:
and by night, and [it shall] not [be accounted] for folly to me.
3 σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς, ὁ ἔπαινος Ισραηλ.
  But you, the praise of Israel, dwells in a sanctuary.
4 ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν,
ἤλπισαν, καὶ ἐρρύσω αὐτούς·
  Our fathers hoped in you;
they hoped, and you delivered them.
5 πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν,
ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν.
  They cried to you, and were saved:
they hoped in you, and were not ashamed.
6 ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος,
ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ.
  But I am a worm, and not a man;
a reproach of men, and scorn of the people.
7 πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με,
ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐκίνησαν κεφαλήν
  All that saw me mocked me:
they spoke with [their] lips, they shook the head, [saying],
8 Ἤλπισεν ἐπὶ κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν·
σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν.
  He hoped in the Lord:
let him deliver him, let him save him, because he takes pleasure in him.
9 ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός,
ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου·
  For you are he that drew me out of the womb;
my hope from my mother's breasts.
10 ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας,
ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ.
  I was cast on you from the womb:
you are my God from my mother's belly.
11 μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι θλῖψις,
ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν.
  Stand not aloof from me;
for affliction is near;
for there is no helper.
12 περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί,
ταῦροι πίονες περιέσχον με·
  Many bullocks have compassed me:
fat bulls have beset me round.
13 ἤνοιξαν ἐπ' ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν,
ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος.
  They have opened their mouth against me,
as a ravening and roaring lion.
14 ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην
καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου,
ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου·
  I am poured out like water,
and all my bones are loosened:
my heart in the midst of my belly is become like melting wax.
15 ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου,
καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου,
καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με.
  My strength is dried up, like a potsherd;
and my tongue is glued to my throat;
and you have brought me down to the dust of death.
16 ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί,
συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με,
ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας.
  For many dogs have compassed me:
the assembly of the wicked doers has beset me round:
they pierced my hands and my feet.
17 ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου,
αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με.
  They counted all my bones;
and they observed and looked upon me.
18 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς,
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
  They parted my garments [among] themselves,
and cast lots upon my raiment.
19 σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου,
εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες.
  But you, O Lord, remove not my help afar off:
be ready for mine aid.
20 ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου,
καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου·
  Deliver my soul from the sword;
my only-begotten one from the power of the dog.
21 σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος,
καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου.
  Save me from the lion's mouth;
and [regard] my lowliness from the horns of the unicorns.
22 διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου,
ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
  I will declare your name to my brethren:
in the midst of the church will I sing praise to you.
23 Οἱ φοβούμενοι κύριον, αἰνέσατε αὐτόν,
ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ, δοξάσατε αὐτόν,
φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ,
  Ye that fear the Lord, praise him;
all you seed of Jacob, glorify him:
let all the seed of Israel fear him.
24 ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ,
οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ' ἐμοῦ,
καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου.
  For he has not despised nor been angry at the supplication of the poor;
nor turned away his face from me;
but when I cried to him, he heard me.
25 παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ,
τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν.
  My praise is of you in the great congregation:
I will pay my vows before them that fear him.
26 φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται,
καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν·
ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
  The poor shall eat and be satisfied;
and they shall praise the Lord that seek him:
their heart shall live for ever.
27 μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς,
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν,
  All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord:
and all the kindred of the nations shall worship before him.
28 ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία,
καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν.
  For the kingdom is the Lord's;
and he is the governor of the nations.
29 ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς,
ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν·
καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ.
  All the fat ones of the earth have eaten and worshipped:
all that go down to the earth shall fall down before him:
my soul also lives to him.
30 καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ·
ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη,
  And my seed shall serve him:
the generation that is coming shall be reported to the Lord.
31 καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
λαῷ τῷ τεχθησομένῳ, ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριος.
  And they shall report his righteousness
to the people that shall be born, whom the Lord has made.

Notes: This page displays passages from the Old Testament in Greek (Septuagint).
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.