katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English Brenton-Revised Standard Version

katapi HOME | God & His People. Psalm 78(v77) | Lxx Contents | notes | GO TO highlighted passage ↓

 Old Testament in Greek (Septuagint) ΨΑΛΜΟΙ: The Septuagint in English (Brenton)

1 Συνέσεως τῷ Ασαφ.

Προσέχετε, λαός μου, τὸν νόμον μου,
κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου·

God & His People. Psalm 78(v77)God & His People. Psalm 78(v77)[A Psalm] of instruction for Asaph.
Give heed O my people to my law:
incline your ear to the words of my mouth.
2 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου,
φθέγξομαι προβλήματα ἀπ' ἀρχῆς.
  I will open my mouth in parables:
I will utter dark sayings [which have been] from the beginning.
3 ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ,
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν,
  All which we have heard and known,
and our fathers have declared to us.
4 οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν,
ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις τοῦ Κυρίου
καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ,
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν.
  They were not hid from their children to a second generations;
[the fathers] declaring the praises of the Lord,
and his mighty acts,
and his wonders which he wrought.
5 καὶ ἀνέστησεν μαρτύριον ἐν Ιακωβ,
καὶ νόμον ἔθετο ἐν Ισραηλ,
ὅσα ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν
τοῦ γνωρίσαι αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,
  And he raised up a testimony in Jacob,
and appointed a law in Israel,
which he commanded our fathers,
to make it known to their children:
6 ὅπως ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα,
υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι,
καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,
  that another generation might know,
even the sons which should be born;
and they should arise and declare them to their children.
7 ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν,
καὶ μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ,
καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐκζητήσουσιν,
  That they might set their hope on God,
and not forget the works of God,
but diligently seek his commandments.
8 ἵνα μὴ γένωνται ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν
γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπικραίνουσα,
γενεά, ἥτις οὐ κατηύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτῆς,
καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆς.
  That they should not be as their fathers,
a perverse and provoking generation;
a generation which set not its heart aright,
and its spirit was not steadfast with God.
9 υἱοὶ Εφραιμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες τόξοις
ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.
  The children of Ephraim, bending and shooting [with] the bow,
turned [back] in the day of battle.
10 οὐκ ἐφύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ θεοῦ.
καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἤθελον πορεύεσθαι
  They kept not the covenant of God,
and would not walk in his law.
11 καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ
καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς,
  And they forgot his benefits,
and his miracles which he [had] shewed them;
12 ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησεν θαυμάσια,
ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν πεδίῳ Τάνεως.
  the miracles which he wrought before their fathers,
in the land of Egypt, in the plain of Tanes.
13 διέρρηξεν θάλασσαν καὶ διήγαγεν αὐτούς,
ἔστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν·
  He clave the sea, and led them through:
he made the waters to stand as [in] a bottle.
14 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν νεφέλῃ ἡμέρας,
καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός.
  And he guided them with a cloud by day,
and all the night with a light of fire.
15 διέρρηξεν πέτραν ἐν ἐρήμῳ,
καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ·
  he clave a rock in the wilderness,
and made them drink as in a great deep.
16 καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας,
καὶ κατήγαγεν ὡς ποταμοὺς ὕδατα.
  And he brought water out of the rock,
and caused waters to flow down as rivers.
17 καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ,
παρεπίκραναν τὸν ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ
  And they sinned yet more against him;
they provoked the Most High in the wilderness.
18 καὶ ἐξεπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν·
τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν.
  And they tempted God in their hearts,
in asking meat for [the desire of] their souls.
19 καὶ κατελάλησαν τοῦ θεοῦ
καὶ εἶπαν Μὴ δυνήσεται ὁ θεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ;
  They spoke also against God,
and said, Will God be able to prepare a table in the wilderness?
20 ἐπεὶ ἐπάταξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα,
καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν·
μὴ καὶ ἄρτον δύναται δοῦναι;
ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ;
  Forasmuch as he smote the rock, and the waters flowed,
and the torrents ran abundantly;
will he be able also to give bread,
or prepare a table for his people?
21 διὰ τοῦτο ἤκουσεν Κύριος καὶ ἀνεβάλετο,
καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν Ιακωβ,
καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Ισραηλ,
  Therefore the Lord heard, and was provoked:
and fire was kindled in Jacob,
and wrath went up against Israel.
22 ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ θεῷ,
οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ.
  Because they believed not in God,
and trusted not in his salvation.
23 καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνωθεν,
καὶ θύρας οὐρανοῦ ἀνέῳξεν
  Yet he commanded the clouds from above,
and opened the doors of heaven,
24 καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μαννα φαγεῖν,
καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς·
  and rained upon them manna to eat,
and gave them the bread of heaven.
25 ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος,
ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν.
  Man ate angels' bread;
he sent them provision to the full.
26 ἀπῆρεν νότον ἐξ οὐρανοῦ,
καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ λίβα,
  He removed the south wind from heaven;
and by his might he brought in the south-west wind.
27 καὶ ἔβρεξεν ἐπ' αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας,
καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά,
  And e rained upon them flesh like dust,
and feathered birds like the sand of the seas.
28 καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν,
κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν,
  And they fell into the midst of their camp,
round about their tents.
29 καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν σφόδρα,
καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς,
  So they ate, and were completely filled;
and he gave them their desire.
30 οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν.
ἔτι τῆς βρώσεως αὐτῶν οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
  They were not disappointed of their desire:
[but] when their food was yet in their mouth,
31 καὶ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἀνέβη ἐπ' αὐτοὺς
καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν,
καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Ισραηλ συνεπόδισεν.
  then the indignation of God rose up against them,
and slew the fattest of them,
and overthrew the choice men of Israel.
32 ἐν πᾶσιν τούτοις ἥμαρτον ἔτι,
καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ,
  In the midst of all this they sinned yet more,
and believed not his miracles.
33 καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν,
καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆς.
  And their days were consumed in vanity,
and their years with anxiety.
34 ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς, ἐξεζήτουν αὐτὸν,
καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν θεὸν
  When he slew them, they sought him:
and they returned and called betimes upon God.
35 καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ θεὸς βοηθὸς αὐτῶν ἐστιν,
καὶ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστιν.
  And they remembered that God was their helper,
and the most high God was their redeemer.
36 καὶ ἠπάτησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν,
καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ,
  Yet they loved him [only] with their mouth,
and lied to him with their tongue.
37 ἡ δὲ καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα μετ' αὐτοῦ,
οὐδὲ ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ.
  For their heart [was] not right with him,
neither were they steadfast in his covenant.
38 αὐτὸς δέ ἐστιν οἰκτίρμων
καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν,
καὶ οὐ διαφθερεῖ·
καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ
καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ·
  But he is compassionate,
and will forgive their sins,
and will not destroy [them]:
yes, he will frequently turn away his wrath,
and will not kindle all his anger.
39 καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἰσιν,
πνεῦμα πορευόμενον καὶ οὐκ ἐπιστρέφον.
  And he remembered that they are flesh;
a wind that passes away, and returns not.
40 ποσάκις παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ,
παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ;
  How often did they provoke him in the wilderness,
[and] anger him in a dry land!
41 καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν,
καὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ παρώξυναν.
  Yes, they turned back, and tempted God,
and provoked the Holy One of Israel.
42 οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ,
ἡμέρας ἧς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλίβοντος,
  They remembered not his hand,
the day in which he delivered them from the hand of the oppressor.
43 ὡς ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ,
καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως·
  How he had wrought his signs in Egypt,
and his wonders in the field of Tanes:
44 καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν,
καὶ τὰ ὀμβρήματα αὐτῶν, ὅπως μὴ πίωσιν·
  and had changed their rivers into blood;
and their streams, that they should not drink.
45 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς κυνόμυιαν, καὶ κατέφαγεν αὐτούς,
καὶ βάτραχον, καὶ διέφθειρεν αὐτούς·
  He sent against them the dog-fly, and it devoured them;
and the frog, and it spoiled them.
46 καὶ ἔδωκεν τῇ ἐρυσίβῃ τὸν καρπὸν αὐτῶν,
καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀκρίδι·
  And he gave their fruit to the canker worm,
and their labours to the locust.
47 ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν,
καὶ τὰς συκαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ·
  He killed their vines with hail,
and their sycamores with frost.
48 καὶ παρέδωκεν εἰς χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν,
καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί·
  And he gave up their cattle to hail,
and their substance to the fire.
49 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ,
θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν,
ἀποστολὴν δι' ἀγγέλων πονηρῶν·
  He sent out against them the fury of his anger,
wrath, and indignation, and affliction,
a message by evil angels.
50 ὡδοποίησεν τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ,
οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν,
καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισεν
  He made a way for his wrath;
he spared not their souls from death, but consigned their cattle to death;
51 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν Αἰγύπτῳ,
ἀπαρχὴν τῶν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι Χαμ.
  and smote every first-born in the land of Egypt;
the first-fruits of their labours in the tents of Cham.
52 καὶ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ
καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς ὡς ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ
  And he removed his people like sheep;
he led them as a flock in the wilderness.
53 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἐδειλίασαν,
καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐκάλυψεν θάλασσα.
  And he guided them with hope, and they feared not:
but the sea covered their enemies.
54 καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅριον ἁγιάσματος αὐτοῦ,
ὄρος τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ,
  And he brought them in to the mountain of his sanctuary,
this mountain which his right hand had purchased.
55 καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ἔθνη,
καὶ ἐκληροδότησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας,
καὶ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν τὰς φυλὰς τοῦ Ισραηλ.
  And he cast out the nations from before them,
and made them to inherit by a line of inheritance,
and made the tribes of Israel to dwell in their tents.
56 καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον,
καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο·
  Ye they tempted and provoked the most high God,
and kept not his testimonies.
57 καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠσυνθέτησαν καθὼς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν
καὶ μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεβλὸν·
  And they turned back, and broke covenant, even as also their fathers:
they became like a crooked bow.
58 καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν τοῖς βουνοῖς αὐτῶν,
καὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν.
  And they provoked him with their high places,
and moved him to jealousy with their graven images.
59 ἤκουσεν ὁ θεὸς καὶ ὑπερεῖδεν
καὶ ἐξουδένωσεν σφόδρα τὸν Ισραηλ·
  God heard and lightly regarded [them],
and greatly despised Israel.
60 καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν Σηλωμ,
σκήνωμα αὐτοῦ οὗ κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποις.
  And he rejected the tabernacle of Selom,
his tent where he dwelt among men.
61 καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν,
καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ·
  And he gave their strength into captivity,
and their beauty into the enemy's hand.
62 καὶ συνέκλεισεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ,
καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδεν.
  And he gave his people to the sword;
and disdained his inheritance.
63 τοὺς νεανίσκους αὐτῶν κατέφαγεν πῦρ,
καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν·
  Fire devoured their young men;
and their virgins mourned not.
64 οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσαν,
καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ κλαυσθήσονται.
  Their priests fell by the sword;
and their widows shall not be wept for.
65 καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριος,
ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου·
  So the Lord awaked as one out of sleep,
[and] as a mighty man who has been heated with wine.
66 καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω,
ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς.
  And he smote his enemies in the hinder parts:
he brought on them a perpetual reproach.
67 καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ιωσηφ,
καὶ τὴν φυλὴν Εφραιμ οὐκ ἐξελέξατο·
  And he rejected the tabernacle of Joseph,
and chose not the tribe of Ephraim;
68 καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν Ιουδα,
τὸ ὄρος τὸ Σιων, ὃ ἠγάπησεν,
  but chose the tribe of Juda,
the mount Sion which he loved.
69 καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκερώτων τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ,
ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
  And he built his sanctuary as [the place] of unicorns;
he founded it for ever on the earth.
70 καὶ ἐξελέξατο Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ,
καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων,
  He chose David also his servant,
and took him up from the flocks of sheep.
71 ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτὸν,
ποιμαίνειν Ιακωβ τὸν λαὸν αὐτοῦ,
καὶ Ισραηλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ,
  He took him from following the ewes great with young,
to be the shepherd of Jacob his servant,
and Israel his inheritance.
72 καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκακίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ,
καὶ ἐν ταῖς συνέσεσι τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν αὐτούς.
  So he tended them in the innocency of his heart;
and guided them by the skillfulness of his hands.

Notes: This page displays passages from the Old Testament in Greek (Septuagint).
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.