katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English Brenton-Revised Standard Version

katapi HOME | Lxx Contents | notes | GO TO highlighted passage ↓

 Old Testament in Greek (Septuagint) : The Septuagint in English (Brenton)

1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός.

Ὁ θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς,

A Psalm of Anathema. Psalm 109(v108)A Psalm of Anathema. Psalm 109(v108)For the end, a Psalm of David.
O God pass not over my praise in silence;
2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ' ἐμὲ ἠνοίχθη,
ἐλάλησαν κατ' ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ
  for the mouth of the sinner and the mouth of the crafty [man] have been opened against me:
they have spoken against me with a crafty tongue.
3 καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με,
καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν.
  And they have compassed me with words of hatred;
and fought against me without a cause.
4 ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με,
ἐγὼ δὲ προσευχόμην·
  Instead of loving me, they falsely accused me:
but I continued to pray.
5 καὶ ἔθεντο κατ' ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν,
καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου.
  And they rewarded me evil for good,
and hatred for my love.
6 κατάστησον ἐπ' αὐτὸν ἁμαρτωλόν,
καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·
  Set you a sinner against him;
and let the devil stand at his right hand.
7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος,
καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν.
  When he is judged, let him go forth condemned:
and let his prayer become sin.
8 γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι,
καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος·
  Let his days be few:
and let another take his office of overseer.
9 γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ,
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα·
  Let his children be orphans,
and his wife a widow.
10 σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν,
ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.
  Let his children wander without a dwelling-place, and beg:
let them be cast out of their habitations.
11 ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ,
διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ·
  Let [his] creditor exact all that belongs to him:
and let strangers spoil his labours.
12 μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ,
μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ·
  Let him have no helper;
neither let there be any one to have compassion on his fatherless children.
13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν,
ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
  Let his children be [given up] to utter destruction:
in one generation let his name be blotted out.
14 ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου,
καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη·
  Let the iniquity of his fathers be remembered before the Lord;
and let not the sin of his mother be blotted out.
15 γενηθήτωσαν ἔναντι Κυρίου διὰ παντός,
καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν,
  Let them be before the Lord continually;
and let their memorial be blotted out from the earth.
16 ἀνθ' ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος,
καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν
καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι.
  Because he remembered not to shew mercy,
but persecuted the needy and poor man,
and [that] to slay him that was pricked in the heart.
17 καὶ ἠγάπησεν κατάραν, καὶ ἥξει αὐτῷ·
καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν, καὶ μακρυνθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.
  He loved cursing also, and it shall come upon him;
and he took not pleasure in blessing, so it shall be removed far from him.
18 καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον,
καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ
καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ·
  Yes, he put on cursing as a garment,
and it is come as water into his bowels,
and as oil into his bones.
19 γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται,
καὶ ὡσεὶ ζώνη, ἣν διὰ παντὸς περιζώννυται.
  Let it be to him as a garment which he puts on,
and as a girdle with which he girds himself continually.
20 τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ Κυρίου
καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου.
  This is the dealing of the Lord with those who falsely accuse me,
and of them that speak evil against my soul.
21 καὶ σύ, Κύριε κύριε, ποίησον μετ' ἐμοῦ ἔλεος ἕνεκεν τοῦ ὀνό ματός σου,
ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου.
  But you, O Lord, Lord, deal [mercifully] with me,
for your name's sake:
for your mercy is good.
22 ῥῦσαί με, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης ἐγώ εἰμι,
καὶ ἡ καρδία μου τετάρακται ἐντός μου.
  Deliver me, for I am poor and needy;
and my heart is troubled within me.
23 ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην,
ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες.
  I am removed as a shadow in its going down:
I am tossed up and down like locusts.
24 τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας,
καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι' ἔλαιον.
  My knees are weakened through fasting,
and my flesh is changed by reason of [the want of] oil.
25 καὶ ἐγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς·
εἴδοσάν με, ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν.
  I became also a reproach to them:
[when] they saw me they shook their heads.
26 βοήθησόν μοι, Κύριε ὁ θεός μου,
σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου,
  Help me, O Lord my God;
and save me according to your mercy.
27 καὶ γνώτωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη,
καὶ σύ, Κύριε, ἐποίησας αὐτήν.
  And let them know that this is your hand;
and [that] you, Lord, have wrought it.
28 καταράσονται αὐτοί, καὶ σὺ εὐλογήσεις·
οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν,
ὁ δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται.
  Let them curse, but you shall bless:
let them that rise up against me be ashamed,
but let your servant rejoice.
29 ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν,
καὶ περιβαλέσθωσαν ὡσεὶ διπλοίδα αἰσχύνην αὐτῶν.
  Let those that falsely accuse me be clothed with shame,
and let them cover themselves with their shame as with a mantle.
30 ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου,
καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν,
  I will give thanks to the Lord abundantly with my mouth;
and in the midst of many I will praise him.
31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος,
τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου.
  For he stood on the right hand of the poor,
to save [me] from them that persecute my soul.

Notes: This page displays passages from the Old Testament in Greek (Septuagint).
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.