katapi New Study Bible - OLD TESTAMENT in Greek || English Brenton-Revised Standard Version

katapi HOME | The LORD's punishment of Jerusalem. Lm.2.1-22 | Lxx Contents | notes | GO TO highlighted passage ↓

 Old Testament in Greek (Septuagint) ΘΡΗΝΟΙ: The Septuagint in English (Brenton)

1 Ἅλεφ.

Πῶς ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα Σιων;
κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα Ισραηλ,
καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ

Βήθ.

Ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ.

The LORD's punishment of Jerusalem. Lm.2.1-22The LORD's punishment of Jerusalem. Lm.2.1-22ALEPH.
How has the Lord darkened in his wrath the daughter of Sion!
he has cast down the glory of Israel from heaven to earth,
and has not remembered his footstool.
2 Κατεπόντισεν κύριος οὐ φεισάμενος·
πάντα τὰ ὡραῖα Ιακωβ, καθεῖλεν ἐν θυμῷ αὐτοῦ,
τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ιουδα, ἐκόλλησεν εἰς τὴν γῆν,
ἐβεβήλωσεν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς.
  BETH.
In the day of his wrath the Lord has overwhelmed [her] as in the sea, [and] not spared:
he has brought down in his fury all the beautiful things of Jacob;
he has brought down to the ground the strong-holds of the daughter of Juda;
he has profaned her kings and her princes.
3 Γίμελ.

Συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν κέρας Ισραηλ,
ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ,
καὶ ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα, καὶ κατέφαγεν πάντα τὰ κύκλῳ.

  GIMEL.
He has broken in his fierce anger all the horn of Israel:
he has turned back his right hand from the face of the enemy,
and has kindled a flame in Jacob as a fire, and it has devoured all things round about.
4 Δάλεθ.

Ἑνέτεινεν τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρός,
ἐστερέωσεν δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος,
καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων,
ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν αὐτοῦ.

  DALETH.
He has bent his bow as an opposing enemy:
he has strengthened his right hand as an adversary,
and has destroyed all the desirable things of my eyes in the tabernacle of the daughter of Sion:
he has poured forth his anger as fire.
5 Ἥ.

Ἑγενήθη Κύριος ὡς ἐχθρός, κατεπόντισεν Ισραηλ·
κατεπόντισεν πάσας τὰς βάρεις αὐτῆς, διέφθειρεν τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ
καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ Ιουδα ταπεινουμένην καὶ τεταπεινω μένην.

  HE.
The Lord is become as an enemy:
he has overwhelmed Israel as in the sea,
he has overwhelmed her palaces:
he has destroyed her strong-holds, and has multiplied the afflicted and humbled ones to the daughter of Juda.
6 Οὐαύ.

Καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, διέφθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ·
ἐπελάθετο Κύριος ὃ ἐποίησεν ἐν Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου,
καὶ παρώξυνεν ἐμβριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα.

  VAU.
And he has scattered his tabernacle as a vine, he has marred his feast:
the Lord has forgotten the feast and the sabbath which he appointed in Sion,
and in the fury of his wrath has vexed the king, and priest, and prince.
7 Ζάιν.

Ἀπώσατο Κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ, ἀπετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ,
συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐχθροῦ τεῖχος βάρεων αὐτῆς·
φωνὴν ἔδωκαν ἐν οἴκῳ κυρίου ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.

  ZAIN.
The Lord has rejected his altar,
he has cast off his sanctuary,
he has broken by the hand of the enemy the wall of her palaces;
they have uttered their voice in the house of the Lord as on a feast day.
8 Ἥθ.

Καὶ ἐπέστρεψεν κύριος τοῦ διαφθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς Σιων·
ἐξέτεινεν μέτρον, οὐκ ἀπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ καταπατήματος,
καὶ ἐπένθησεν τὸ προτείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοθυμαδὸν ἠσθένησεν.

  HETH.
And he has turned to destroy the wall of the daughter of Sion:
he has stretched out the measuring line, he has not turned back his hand from afflicting [her]:
therefore the bulwark mourned, and the wall was weakened with it.
9 Τήθ.

Ἑνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μο χλοὺς αὐτῆς·
βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν·
οὐκ ἔστιν νόμος, καί γε προφῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ κυρίου.

  TETH.
Her gates are sunk into the ground: he has destroyed and broken to pieces her bars,
[and] her king and her prince among the Gentiles:
there is no law, nay, her prophets have seen no vision from the Lord.
10 Ἰώδ.

Ἑκάθισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων,
ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάκκους,
κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ.

  JOD.
The elders of the daughter of Sion have sat upon the ground, they have kept silence:
they have cast up dust upon their heads;
they have girded themselves with sackcloths:
they have brought down to the ground the chief virgins in Jerusalem.
11 Χάφ.

Ἑξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐταράχθη ἡ καρδία μου,
ἐξεχύθη εἰς γῆν ἡ δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου,
ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως.

  CHAPH.
Mine eyes have failed with tears, my heart is troubled,
my glory is cast down to the ground, for the destruction of the daughter of my people;
while the infant and suckling swoon in the streets of the city.
12 Λάβδ.

Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν Ποῦ σῖτος καὶ οἶνος;
ἐν τῷ ἐκλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως,
ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν.

  LAMED.
They said to their mothers, Where is corn and wine?
while they fainted like wounded men in the streets of the city,
while their souls were poured out into their mother's bosom.
13 Μήμ.

Τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώσω σοι, θύγατερ Ιερουσαλημ;
τίς σώσει σε καὶ παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ Σιων;
ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου· τίς ἰάσεταί σε;

  MEM.
What shall I testify to you, or what shall I compare to you, O daughter of Jerusalem?
who shall save and comfort you, O virgin daughter of Sion?
for the cup of your destruction is enlarged: who shall heal you?
14 Νούν.

Προφῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀφροσύνην,
καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου τοῦ ἐπιστρέψαι αἰχμαλωσίαν σου,
καὶ εἴδοσάν σοι λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα.

  NUN.
Your prophets have seen for you vanities and folly:
and they have not discovered your iniquity, to turn back your captivity;
but they have seen for you vain burdens, and worthless visions.
15 Σάμχ.

Ἑκρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν,
ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ιερουσαλημ·
Ἦ αὕτη ἡ πόλις, ἣν ἐροῦσιν Στέφανος δόξης, εὐφροσύνη πάσης τῆς γῆς;

  SAMECH.
All that go by the way have clapped their hands at you;
they have hissed and shaken their head at the daughter of Jerusalem.
Is this the city, they say, the crown of joy of all the earth?
16 Ἄιν.

Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροί σου,
ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας, εἶπαν Κατεπίομεν αὐτήν·
πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν προσεδοκῶμεν, εὕρομεν αὐτήν, εἴδομεν.

  AIN.
All your enemies have opened their mouth against you:
they have hissed and gnashed their teeth, and said, We have swallowed her up:
moreover this is the day which we looked for; we have found it, we have seen it.
17 Φή.

Ἑποίησεν κύριος ἃ ἐνεθυμήθη,
συνετέλεσεν ῥήματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων·
καθεῖλεν καὶ οὐκ ἐφείσατο,
καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρόν, ὕψωσεν κέρας θλίβοντός σε.

  PHE.
The Lord has done that which he purposed;
he has accomplished his word, [even] the things which he commanded from the ancient days:
he has thrown down, and has not spared:
and he has caused the enemy to rejoice over you, he has exalted the horn of him that afflicted you.
18 Τιαδή.

Ἑβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς Κύριον
Τείχη Σιων, καταγάγετε ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός·
μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο, θύγατερ, ὁ ὀφθαλμός σου.

  TSADE.
Their heart cried to the Lord,
Ye walls of Sion, pour down tears like torrents day and night:
give yourself no rest;
let not the apple of your eyes cease.
19 Κώφ.

Ἀνάστα ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς σου,
ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι προσώπου Κυρίου,
ἆρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ' ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.

  KOPH.
Arise, rejoice in the night at the beginning of your watch:
pour out your heart as water before the face of the Lord lift up your hands to him for the life of your infants,
who faint for hunger at the top of all the streets.
20 Ῥήχς.

Ἰδέ, Κύριε, καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεφύλλισας οὕτως·
εἰ φάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν;
ἐπιφυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος· φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς;
ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην;

  RHECHS.
Behold, O Lord, and see for whom you has gathered thus.
Shall the women eat the fruit of their womb?
the cook has made a gathering: shall the infants sucking at the breasts be slain?
will you slay the priest and prophet in the sanctuary of the Lord?
21 Χσέν.

Ἑκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης·
παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ·
ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας, ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγεί ρευσας, οὐκ ἐφείσω.

  CHSEN.
The child and old man have lain down in the street:
my virgins and my young men are gone into captivity:
you have slain [them] with the sword and with famine;
in the day of your wrath you have mangled [them], you has not spared.
22 Θαύ.

Ἑκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν,
καὶ οὐκ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλελειμμένος,
ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας.

  THAU.
He has called my sojourners round about to a solemn day,
and there was not in the day of the wrath of the Lord any one that escaped or was left;
whereas I have strengthened and multiplied all mine enemies.

Notes: This page displays passages from the Old Testament in Greek (Septuagint).
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.