katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

19

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Matthew

Reference
1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὁρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. WHEN JESUS HAD FINISHED this discourse he left Galilee and came into the region of Judaea across Jordan.Teaching about Divorce Mt.19.1-12 | Mk.10.1-12
2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὀχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Great crowds followed him, and he healed them there.
 
3Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες, Εἰ ἐξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; Some Pharisees came and tested him by asking, 'Is it lawful for a man to divorce his wife on any and every ground?' 
4ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούσ; He asked in return, 'Have you never read that the Creator made them from the beginning male and female?';- he made them male and female Mt.19.4 | Gn.1.27 | Gn.5.2
5καὶ εἶπεν, Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. and he added, 'For this reason a man shall leave his father and mother, and be made one with his wife; and the two shall become one flesh.- and the two shall become one flesh Mt.19.5 | Gn.2.24
6ὡστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. It follows that they are no longer two individuals: they are one flesh. What God has joined together, man must not separate.' 
7λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι [αὐτήν]; 'Why then', they objected, 'did Moses lay it down that a man might divorce his wife by note of dismissal?'- a certificate of divorce Mt.19.7 | Dt.24.1
8λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ' ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὑτως. He answered, 'It was because you were so unteachable that Moses gave you permission to divorce your wives; but it was not like that when all began. 
9λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἀλλην μοιχᾶται. I tell you, if a man divorces his wife for any cause other than unchastity, and marries another, he commits adultery.'
 
10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ], Εἰ οὑτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. The disciples said to him, 'If that is the position with husband and wife, it is better to refrain from marriage.' 
11ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον], ἀλλ' οἷς δέδοται. To this he replied, 'That is something which not everyone can accept, but only those for whom God has appointed it. 
12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἱτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὑτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἱτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἱτινες εὐνούχισαν ἑαυτ οὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. For while some are incapable of marriage because they were born so, or were made so by men, there are others who have themselves renounced marriage for the sake of the kingdom of Heaven. Let those accept it who can.'
 
13Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. They brought children for him to lay his hands on them with prayer. The disciples scolded them for it,Little Children Blessed Mt.19.13-15 | Mk.10.13-16 | Lk.18.15-17
14ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. but Jesus said to them, 'Let the children come to me; do not try to stop them; for the kingdom of Heaven belongs to such as these.' 
15καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. And he laid his hands on the children, and went his way.
 
16Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; And now a man came up and asked him, 'Master, what good must I do to gain eternal life?'The Rich Young Man Mt.19.16-30 | Mk.10.17-31 | Lk.18.18-30
17ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 'Good?' said Jesus. 'Why do you ask me about that? One alone is good. But if you wish to enter into life, keep the commandments.' 
18λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 'Which commandments?' he asked, is Jesus answered, 'Do not murder; do not commit adultery; do not steal; do not give false evidence;- You shall not kill Mt.19.18 | Ex.20.12-16 | Dt.5.16
19Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.' The young man answered,- Honour your father and mother Mt.19.19 | Lv.19.18
20λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα· τί ἐτι ὑστερῶ; 'I have kept all these. Where do I still fall short?' 
21ἐφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὑπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἑξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Jesus said to him, 'If you wish to go the whole way, go, sell your possessions, and give to the poor, and then you will have riches in heaven; and come, follow me.' 
22ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἐχων κτήματα πολλά. When the young man heard this, he went away with a heavy heart; for he was a man of great wealth.
 
23Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Jesus said to his disciples, 'I tell you this: a rich man will find it hard to enter the kingdom of Heaven. 
24πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. I repeat, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.' 
25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἀρα δύναται σωθῆναὶ; The disciples were amazed to hear this. 'Then who can be saved?' they asked. 
26ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. Jesus looked them in the face, and said, 'For men this is impossible; but everything is possible for God.'
 
27Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἀρα ἐσται ἡμῖν; At this Peter said, 'Here are we who left everything to become your followers. What will there be for us?' 
28ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὁταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Jesus replied, 'I tell you this: in the world that is to be, when the Son of Man is seated on his throne in heavenly splendour, you my followers will have thrones of your own, where you will sit as judges of the twelve tribes of Israel. 
29καὶ πᾶς ὁστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἑνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομή σει. And anyone who has left brothers or sisters, father, mother, or children, land or houses for the sake of my name will be repaid many times over, and gain eternal life. 
30Πολλοὶ δὲ ἐσονται πρῶτοι ἐσχατοι καὶ ἐσχατοι πρῶτοι. But many who are first will be last, and the last first.
 
      << | Matthew: 19 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.