katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

28

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Matthew

Reference
1Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἀλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. THE SABBATH HAD PASSED, and it was about daybreak on Sunday, when Mary of Magdala and the other Mary came to look at the grave.The Resurrection of Jesus Mk.28.1-10 | Mk.16.1-8 | Lk.24.1-12 | Jn.20.1-10
2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἀγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. Suddenly there was a violent earthquake; an angel of the Lord descended from heaven; he came to the stone and rolled it away, and sat himself down on it. 
3ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἐνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. His face shone like lightning; his garments were white as snow. 
4ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. At the sight of him the guards shook with fear and lay like the dead.
 
5ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· The angel then addressed the women: 'You', he said, 'have nothing to fear. I know you are looking for Jesus who was crucified. 
6οὐκ ἐστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἰδετε τὸν τόπον ὁπου ἐκειτο. He is not here; he has been raised again, as he said he would be. Come and see the place where he was laid, 
7καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἰπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὀψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. and then go quickly and tell his disciples: "He has been raised from the dead and is going on before you into Galilee; there you will see him." That is what I had to tell you.'
 
8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἐδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. They hurried away from the tomb in awe and great joy, and ran to tell the disciples. 
9καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. Suddenly Jesus was there in their path. He gave them his greeting, and they came up and clasped his feet, falling prostrate before him. 
10τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὀψονται. Then Jesus said to them, 'Do not be afraid. Go and take word to my brothers that they are to leave for Galilee. They will see me there.'
 
11Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἀπαντα τὰ γενόμενα. The women had started on their way when some of the guard went into the city and reported to the chief priests everything that had happened.The Report of the Guard Mt.28.11-15
12καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱΚανὰ ἐδωκαν τοῖς στρατιώταις After meeting wvith the elders and conferring together, the chief priests offered the soldiers a substantial bribe 
13λέγοντες, Εἰπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἐκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. and told them to say, 'His disciples came by night and stole the body while we were asleep.' 
14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. They added, 'If this should reach the Governor's ears, we will put matters right with him and see that you do not suffer.' 
15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον [ἡμέρας]. So they took the money and did as they were told. This story became widely known, and is current in Jewish circles this day.
 
16οἱ δὲ ἑνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὀρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, The eleven disciples made their way to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to meet him.The Commissioning of the Disciples Mt.28.16-20 | Mk.16.14-18 | Lk.24.36-49 | Jn.20.19-23 | Ac.1.6-8
17καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. When they saw him, they fell prostrate before him, though some were doubtful. 
18καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Jesus then came up and is spoke to them. He said: 'Full authority in heaven and on earth has been committed to me. 
19πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἐθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὀνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος, Go forth therefore and make all nations my disciples; baptize men everywhere in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 
20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν
πάντα ὁσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἑως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
and teach them to observe all that I have commanded you. And be assured, I am with you always, to the end of time.' 
      << | Matthew: 28 |

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.