katapi New Study Bible - NT in Greek(UBS) || New English Bible

katapi HOME NTBooks | Ch: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Search---> the New English Bible New Testament | Eusebian e-Canon Table | notes

4

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Matthew

Reference
1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἐρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. JESUS WAS THEN led away by the Spirit into the wilderness, to be tempted by the devil.The Temptation of Jesus Mt.4.1-11 | Mk.1.12-13 | Lk.4.1-13
2καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὑστερον ἐπείνασεν. For forty days and nights he fasted, and at the end of them he was famished. 
3Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἀρτοι ένωνται. The tempter approached him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.' 
4ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται,

Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ
διὰ στόματος θεοῦ.

Jesus answered, 'Scripture says,

"Man cannot live on bread alone;
he lives on every word that God utters." '

- Man shall not live by bread alone Mt.4.4 | Dt.8.3
5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν, καὶ ἐστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, The devil then took him to the Holy City and set him on the parapet of the temple. 
6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι

Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε,
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down; for Scripture says,

"He will put his angels in charge of you
and they will support you in their arms,
for fear you should strike your foot against a stone." '

- He will give his angels charge of you Mt.4.6 | Ps.91.11-12
7ἐφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. Jesus answered him, 'Scripture says again you are not to put the Lord your God to the test." '
- You shall not tempt the Lord your God Mt.4.7 | Dt.6.16
8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὀρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, Once again, the devil took him to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their glory. 
9καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 'All these', he said, 'I will give you, if you will only fall down and do me homage.' 
10τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὑπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ,

Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

But Jesus said, 'Begone, Satan; Scripture says,

"You shall do homage to the Lord your God and worship him alone." '

- You shall worship the Lord your God Mt.4.10 | Dt.6.13
11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἀγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
Then the devil left him, and angels appeared and waited on him.
 
12ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. When he heard that John had been arrested, Jesus withdrew to Galilee;The Beginning of the Galilean Ministry Mt.4.12-17 | Mk.1.14-15 | Lk.4.14-15
13καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ· and leaving Nazareth he went and settled at Capernaum on the Sea of Galilee, in the district of Zebulun and Naphtali. 
14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, This was in fulfilment of the passage in the prophet Isaiah which tells of 
15Γῆ ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ,
ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

'the land of Zebulun, the land of Naphrali, the road by the sea, the land beyond Jordan, heathen Galilee', and says:- The land of Zeb'ulun. Mt.4.15-16 | Is.9.1-2 | Is.42.7
16ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
φῶς εἶδεν μέγα,
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
'The people that lived in darkness saw a great light;
Light dawned on the dwellers in the land of death's dark shadow.'
 
17Ἀπὸ τότε ἠρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε, Ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. From that day Jesus began to proclaim the message: 'Repent; for the kingdom of Heaven is upon you.'
 
18περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γ ὰρ ἀλιεῖς. JESUS WAS WALKING by the Sea of Galilee when is he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew, casting a net into the lake; for they were fishermen.The Calling of Four Fishermen Mt.4.18-22 | Mk.1.16-20 | Lk.5.1-11
19καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων. Jesus said to them, 'Come with me, and I will make you fishers of men.' 
20οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. They left their nets at once and followed him.
 
21καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἀλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δι κτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. He went on, and saw another pair of brothers, James son of Zebedee and his brother John; they were in the boat with their father Zebedee, overhauling their nets. He called them, 
22οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. and at once they left the boat and their father, and followed him.
 
23Καὶ περιῆγεν ἐν ὁλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. He went round the whole of Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the Kingdom, and curing whatever illness or infirmity there was among the people.Ministering to a Great Multitude Mt.4.23-25 | Lk.6.17-19
24καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὁλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἐχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους [καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοίς. His fame reached the whole of Syria; and sufferers from every kind of illness, racked with pain, possessed by devils, epileptic, or paralysed, were all brought to him, and he cured them. 
25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὀχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Great crowds also followed him, from Galilee and the Ten Towns, from Jerusalem and Judaea, and from Trans-jordan.
 
      << | Matthew: 4 | >>

Notes: The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages,
and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages.
This page links to the parallel Old Testament in Greek || English.
Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole,
with the quoted text displayed in bold font, coloured blue.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.
© Paul Ingram 2006.