katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Mark | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLEMark:14Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 It was now two days before the Passover and the feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth, and kill him; The Plot to Kill Jesus Mk.14.1-2 (Jerusalem) - | Mt.26.1-5 | Lk.22.1-2 | Jn.11.45-53Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἀζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν·
2 for they said, "Not during the feast, lest there be a tumult of the people."  ἐλεγον γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἐσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.
3 And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. The Anointing at Bethany Mk.14.3-9 | Mt.26.6-13 | Lk.12.1-8Καὶ ὀντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἐχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κα τέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
4 But there were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment thus wasted?  ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὑτη τοῦ μύρου γέγονεν;
5 For this ointment might have been sold for more than three hundred denarii, and given to the poor." And they reproached her.  ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
6 But Jesus said, "Let her alone; why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me.  ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετὲ καλὸν ἐργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί.
7 For you always have the poor with you, and whenever you will, you can do good to them; but you will not always have me.  πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἐχετε μεθ' ἑαυτῶν, καὶ ὁταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἐχετε.
8 She has done what she could; she has anointed my body beforehand for burying.  ὃ ἐσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
9 And truly, I say to you, wherever the gospel is preached in the whole world, what she has done will be told in memory of her."  ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὁπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὁλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὑτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
10 Then Judas Iscariot, who was one of the twelve, went to the chief priests in order to betray him to them. Judas' Agreement to Betray Jesus Mk.14.10-11 (Jerusalem) - | Mt.26.14-16 | Lk.22.3-6Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.
11 And when they heard it they were glad, and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him.  οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.
12 And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the passover lamb, his disciples said to him, "Where will you have us go and prepare for you to eat the passover?" The Passover with the Disciples Mk.14.12-21 (Jerusalem) - | Mt.26.17-25 | Lk.22.7-14 | Lk.22.21-23 | Jn.13.21-30Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἐθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχὰ;
13 And he sent two of his disciples, and said to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you; follow him,  καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὑδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
14 and wherever he enters, say to the householder, 'The Teacher says, Where is my guest room, where I am to eat the passover with my disciples?  καὶ ὁπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἰπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὁπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγὼ;
15 And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us."  καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἑτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
16 And the disciples set out and went to the city, and found it as he had told them; and they prepared the passover.  καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
17 And when it was evening he came with the twelve.  Καὶ ὀψίας γενομένης ἐρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
18 And as they were at table eating, Jesus said, "Truly, I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me."  καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ.
19 They began to be sorrowful, and to say to him one after another, "Is it I?"  ἠρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ;
20 He said to them, "It is one of the twelve, one who is dipping bread into the dish with me.  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς [ἐκ] τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ' ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.
21 For the Son of man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born."  ὁτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δῖ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
22 And as they were eating, he took bread, and blessed, and broke it, and gave it to them, and said, "Take; this is my body." The Institution of the Lord's Supper Mk.14.22-25 (Jerusalem) - | Mt.26.26-30 | Lk.22.14-23 | 1Cor.11.23-26Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἀρτον εὐλογήσας ἐκλασεν καὶ ἐδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
23 And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it.  καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἐδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἐπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
24 And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many.  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν·
25 Truly, I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God."  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἑως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὁταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
26 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.  Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
27 And Jesus said to them, "You will all fall away; for it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.' Peter's denial Foretold Mk.14.27-31 (Jerusalem) - | Mt.26.31-35 | Lk.22.31-34 | Jn.13.36-38 | Zch.13.7Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται,

πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσοντα·

28 But after I am raised up, I will go before you to Galilee."  ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
29 Peter said to him, "Even though they all fall away, I will not."  ὁ δὲ Πέτρος ἐφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ' οὐκ ἐγώ.
30 And Jesus said to him, "Truly, I say to you, this very night, before the cock crows twice, you will deny me three times."  καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.
31 But he said vehemently, "If I must die with you, I will not deny you." And they all said the same.  ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει, Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἐλεγον.
32 And they went to a place which was called Gethsemane; and he said to his disciples, "Sit here, while I pray." The Prayer in Gethsemane Mk.14.32-42 (Gethsemane) - | Mt.26.36-46 | Lk.22.39-46Καὶ ἐρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὀνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἑως προσεύξωμαι.
33 And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled.  καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ [τὸν] Ἰάκωβον καὶ [τὸν] Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ, καὶ ἠρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
34 And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch."  καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἑως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
35 And going a little farther, he fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.  καὶ προελθὼν μικρὸν ἐπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ ἡ ὡρα,
36 And he said, "Abba, Father, all things are possible to you; remove this cup from me; yet not what I will, but what you will."  καὶ ἐλεγεν, Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ· ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
37 And he came and found them sleeping, and he said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not watch one hour?  καὶ ἐρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἰσχυσας μίαν ὡραν γρηγορῆσαὶ;
38 Watch and pray that you may not enter into temptation; the spirit indeed is willing, but the flesh is weak."  γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἐλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν Πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
39 And again he went away and prayed, saying the same words.  καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
40 And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy; and they did not know what to answer him.  καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾐδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.
41 And he came the third time, and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? It is enough; the hour has come; the Son of man is betrayed into the hands of sinners.  καὶ ἐρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθὲ ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὡρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀμαρτωλῶν.
42 Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand."  ἐγείρεσθε ἀγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με Ἤγγικεν.
43 And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a crowd with swords and clubs, from the chief priests and the scribes and the elders. The Betrayal and Arrest of Jesus  Mk.14.43-50 (Gethsemane) - | Mt.26.47-56 | Lk.22.47-53 | Jn.18.3-12Καὶ εὐθὺς ἐτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ' αὐτοῦ ὀχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
44 Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I shall kiss is the man; seize him and lead him away under guard."  δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
45 And when he came, he went up to him at once, and said, "Master!" And he kissed him.  καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει, Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
46 And they laid hands on him and seized him.  οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
47 But one of those who stood by drew his sword, and struck the slave of the high priest and cut off his ear.  εἷς δέ [τις] τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἐπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.
48 And Jesus said to them, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me?  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν μὲ;
49 Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the scriptures be fulfilled."  καθ' ἡμέραν ἠμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
50 And they all forsook him, and fled.  καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἐφυγον πάντες.
51 And a young man followed him, with nothing but a linen cloth about his body; and they seized him, The Young Man Who Fled Mk.14.51-52 (Gethsemane) - Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν·
52 but he left the linen cloth and ran away naked.  ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἐφυγεν.
53 And they led Jesus to the high priest; and all the chief priests and the elders and the scribes were assembled. Jesus before the Council Mk.14.53-65 (Jerusalem) - | Mt.26.57-68 | Lk.22.54-55 | Jn.18.13-14 | Jn.18.19-24Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
54 And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest; and he was sitting with the guards, and warming himself at the fire.  καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἑως ἐσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
55 Now the chief priests and the whole council sought testimony against Jesus to put him to death; but they found none.  οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὁλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὑρισκον·
56 For many bore false witness against him, and their witness did not agree.  πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρΤύρουν κατ' αὐτοῦ, καὶ ἰσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
57 And some stood up and bore false witness against him, saying,  καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρΤύρουν κατ' αὐτοῦ λέγοντες
58 "We heard him say, 'I will destroy this temple that is made with hands, and in three days I will build another, not made with hands.' "  ὁτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·
59 Yet not even so did their testimony agree.  καὶ οὐδὲ οὑτως ἰση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, "Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?"  καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
61 But he was silent and made no answer. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?"  ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
62 And Jesus said, "I am; and you will see the Son of man seated at the right hand of Power, and coming with the clouds of heaven." - You will see the Son of man seated  Mk.14.62 | Ps.110.1 | Dn.7.13ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ἐγώ εἰμι,

καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

63 And the high priest tore his garments, and said, "Why do we still need witnesses?  ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἐτι χρείαν ἐχομεν μαρτύρων;
64 You have heard his blasphemy. What is your decision?" And they all condemned him as deserving death.  ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεταὶ οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἐνοχον εἶναι θανάτου.
65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to strike him, saying to him, "Prophesy!" And the guards received him with blows.  Καὶ ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἐλαβον.
66 And as Peter was below in the courtyard, one of the maids of the high priest came; Peter's Denial of Jesus  Mk.14.66-72 | Mt.26.69-75 | Lk.22.56-62 | Jn.18.15-18 | Jn.18.25-27Καὶ ὀντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἐρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
67 and seeing Peter warming himself, she looked at him, and said, "You also were with the Nazarene, Jesus."  καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Nαζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ.
68 But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And he went out into the gateway[, and the cock crowed]. [  ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐτε οἶδα οὐτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἐξω εἰς τὸ προαύλιον[· καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν].
69 And the maid saw him, and began again to say to the bystanders, "This man is one of them."  καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἠρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.
70 But again he denied it. And after a little while again the bystanders said to Peter, "Certainly you are one of them; for you are a Galilean."  ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἐλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.
71 But he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know this man of whom you speak."  ὁ δὲ ἠρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
72 And immediately the cock crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the cock crows twice, you will deny me three times." And he broke down and wept.  καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
    << | Mark: 14 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.