katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLELuke:11Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, as John taught his disciples." Teaching about Prayer Lk.11.1-13 (Judaea) - | Mt.6.9-15 | Mt.7.7-11Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδ ίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
2 And he said to them, "When you pray, say:

"Father, hallowed be your name.
Your kingdom come.

 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε,

Πάτερ, ἀγιασθήτω τὸ ὀνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

3 Give us each day our daily bread;
 τὸν ἀρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν·
4 and forgive us our sins,
for we ourselves forgive every one who is indebted to us;
and lead us not into temptation."
 καὶ ἀφες ἡμῖν τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.
5 And he said to them, "Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, 'Friend, lend me three loaves;  Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἑξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἰπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἀρτους,
6 for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him';  ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἐχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·
7 and he will answer from within, 'Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot get up and give you anything?'  κἀκεῖνος ἐσωθεν ἀποκριθεὶς εἰπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἠδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.
8 I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him whatever he needs.  λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὁσων χρῄζει.
9 And I tell you, Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.  κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
10 For every one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.  πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ[ής]εται.
11 What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent;  τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὀφιν αὐτῷ ἐπιδώσε;
12 or if he asks for an egg, will give him a scorpion?  ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
13 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!"  εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἰδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα ἀγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
14 Now he was casting out a demon [and it was] dumb; when the demon had gone out, the dumb man spoke, and the people marveled. Jesus and Beelzebul Lk.11.14-23 (Judaea) - | Mt.12.22-32 | Mk.3.20-30 | Lk.12.10Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον [, καὶ αὐτὸ ἦν] κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὀχλοι·
15 But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the prince of demons";  τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἀρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·
16 while others, to test him, sought from him a sign from heaven.  ἑτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ.
17 But he, knowing their thoughts, said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls.  αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.
18 And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul.  εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
19 And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges.  εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἐσονται.
20 But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you.  εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἀρα ἐφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
21 When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace;  ὁταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·
22 but when one stronger than he assails him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted, and divides his spoil.  ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἰρει ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
23 He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters.  ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.
24 "When the unclean spirit has gone out of a man, he passes through waterless places seeking rest; and finding none he says, 'I will return to my house from which I came.' The Return of the Unclean Spirit Lk.11.24-26 | Mt.12.43-45Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον Πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δῖ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, [τότε] λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὁθεν ἐξῆλθ ον·
25 And when he comes he finds it swept and put in order.  καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
26 Then he goes and brings seven other spirits more evil than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man becomes worse than the first."  τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἐσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
27 As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts that you sucked!" True Blessedness Lk.11.27-28 (Judaea) - Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὀχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
28 But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!"  αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.
29 When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign shall be given to it except the sign of Jonah. The Demand for a Sign Lk.11.29-32 (Judaea) - | Mt.12.33-37 | Mk.8.11-12Τῶν δὲ ὀχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὑτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.
30 For as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so will the Son of man be to this generation.  καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, οὑτως ἐσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
31 The queen of the South will arise at the judgment with the men of this generation and condemn them; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here.  βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδο ὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
32 The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.  ἀνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
33 "No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a bushel, but on a stand, that those who enter may see the light. The Light of the Body  Lk.11.33-36 (Judaea) - | Mt.5.15 | Mt.6.22-23Οὐδεὶς λύχνον ἀψας εἰς κρύπτην τίθησιν [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον] ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.
34 Your eye is the lamp of your body; when your eye is sound, your whole body is full of light; but when it is not sound, your body is full of darkness.  ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὁταν ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς ᾖ, καὶ ὁλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
35 Therefore be careful lest the light in you be darkness.  σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.
36 If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light."  εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὁλον φωτεινόν, μὴ ἐχον μέρος τι σκοτεινόν, ἐσται φωτεινὸν ὁλον ὡς ὁταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
37 While he was speaking, a Pharisee asked him to dine with him; so he went in and sat at table. The Denouncing of the Pharisees and Lawyers Lk.11.37-52 (Judaea) - | Mt.23.1-36 | Mk.12.38-40 | Lk.20.45-47Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὁπως ἀριστήσῃ παρ' αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
38 The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner.  ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.
39 And the Lord said to him, "Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of extortion and wickedness.  εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἐξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἐσωθεν ὑμῶν γέμει ἀρπαγῆς καὶ πονηρίας.
40 You fools! Did not he who made the outside make the inside also?  ἀφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἐξωθεν καὶ τὸ ἐσωθεν ἐποίησεν;
41 But give for alms those things which are within; and behold, everything is clean for you.  πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
42 "But woe to you Pharisees! for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God; these you ought to have done, without neglecting the others.  ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἐδει ποιῆσαι κ ἀκεῖνα μὴ παρεῖναι.
43 Woe to you Pharisees! for you love the best seat in the synagogues and salutations in the market places.  οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
44 Woe to you! for you are like graves which are not seen, and men walk over them without knowing it."  οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἀδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι [οἱ] περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἰδασιν.
45 One of the lawyers answered him, "Teacher, in saying this you reproach us also."  Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.
46 And he said, "Woe to you lawyers also! for you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers.  ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
47 Woe to you! for you build the tombs of the prophets whom your fathers killed.  οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
48 So you are witnesses and consent to the deeds of your fathers; for they killed them, and you build their tombs.  ἀρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἐργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε.
49 Therefore also the Wisdom of God said, 'I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and persecute,'  διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν,
50 that the blood of all the prophets, shed from the foundation of the world, may be required of this generation,  ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who perished between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, it shall be required of this generation.  ἀπὸ αἱματος Ἅβελ ἑως αἱματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἰκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
52 Woe to you lawyers! for you have taken away the key of knowledge; you did not enter yourselves, and you hindered those who were entering."  οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἠρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
53 As he went away from there, the scribes and the Pharisees began to press him hard, and to provoke him to speak of many things,  Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἠρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
54 lying in wait for him, to catch at something he might say.  ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
    << | Luke: 11 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.